ISO 9001 e eдин от най – масово разпространените стандарти за управление на процесите, оказващи влияние върху качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги.


ISO 9001 поставя изисквания за управление на дейностите, чрез които се постига съответствие на продуктите или услугите на всяка организация с изискванията на нейните клиенти и тези на нормативните актове.


На какво ще ни научи ISO 9001:

 • Стабилна основа за устойчиво развитие на бизнеса. Да прилагаме процесния подход PDCA (Plan-Do-Check-Act) – планиране – изпълнение – проверка – действие) и мислене, основано на риска.

 • Да обезпечим и ефикасно да управляваме своите ресурси.

 • Да коригираме адекватно всяко несъответствие, което би компрометирало нашия бизнес и удовлетвореността на нашите клиенти.

 • Надеждно да управляваме ангажираните от нас подизпълнители и доставчици

 • Да разработим и внедрим ефикасни мерки за контрол, обезпечаващи съответствието на процесите в организацията, на продуктите или услугите с изискванията към тях.

Какво би допринесло съответствието на Вашата система за управление на качеството с изискванията на ISO 9001:

 • Гарантирана способност за съответствие на  Вашите продукти или услуги с   изискванията  на клиентите и на приложимите нормативните актове

 • Нови подобрени възможности за повишаване удовлетвореността на клиента

 • Планирано и ефикасно управление на рисковете и възможностите съобразно значими за Вашата организация обстоятелства.

 • Успешна реализация на Вашите бизнес цели и цели по качеството

 • Непрекъснато подобряване на управленските процеси и тяхното взаимодействие

Акредитираната сертификация спрямо изискванията на ISO 9001:

 • Ви прави предпочитан бизнес партньор на вътрешни и международни пазари.

 • Доказва способността Ви да доставите своите продукти и услуги в засилена конкурентна среда.

 • Ви предоставя възможности за нови бизнес решения и реализации.

Пoискайте оферта за:

  Стандарт(и):