Един от най-масово разпространените стандарти за управление на процесите, оказващи влияние върху качеството на произвежданите продукти и предоставяните услуги.


Поставя изисквания за управление на дейностите, чрез които се постига съответствие на продуктите или услугите на всяка организация с изискванията на нейните клиенти и тези на нормативните актове.


Какво да очакваме от прилагането на стандарта:

  • Стабилна основа за устойиво развитие на бизнеса

  • Способност за доставяне на съответсващи продукти и услуги

  • Подобряване на възможностите за повишаване удовлетвореността на клиентите

  • Насоченост към риска и възможностите, свързани с контекста и целите на организацията
  • Способност за доказване на съответствие с определените изисквания на системата

Предложете оферта за:

    Стандарт(и):