• ISO 9001:2015 –  Системи за управление на качеството. Изисквания.
 • ISO 9002:2016 – Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015
 • ISO 9004:2018 – Управление на качеството. Качество на организацията. Указания за постигане на устойчив успех
 • ISO 19011:2018 –  Указания за извършване на одит на системи за управление 
 • ISO 10005:2018Управление на качеството. Указания за планове по качеството 
  ISO 10006:2017 – Управление на качеството – Управление на качеството. Указания за управление на качеството в проекти 
 • ISO 10007:2017 – Управление на качеството — Управление на качеството. Указания за управление на конфигурацията
 • ISO 14002-1:2020 Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за прилагане на ISO 14001 относно екологични аспекти и условия в областта на околната среда. Част 1: Общи положения (ISO 14002-1:2019)
 • ISO 14004:2016 Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане
 • ISO 14005:2019 Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за гъвкав подход при изпълнение по фази
 • ISO 14006:2020 Системи за управление по отношение на околната среда. Насоки за включване на еко дизайн
 • ISO 14007:2019 Управление по отношение на околната среда. Насоки за определяне на екологичните разходи и ползи
 • ISO 14008:2020 Парична оценка на въздействията върху околната среда и свързаните с тях аспекти на околната среда (ISO 14008:2019)
 •  ISO 14031:2021 –   Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността по отношение на околната среда. Указания
 •  ISO 14046:2016  – Управление по отношение на околната среда. Воден отпечатък. Принципи, изисквания и насоки
 • ISO 14050:2020 – Управление по отношение на околната среда. Речник
 • ISO 14052:2018 Управление по отношение на околната среда. Осчетоводяване на разходите, свързани с материалните потоци. Ръководство за практическо прилагане във веригата на доставки (ISO 14052:2017)
 • ISO 14053:2004 Опаковане. Опаковки, произведени от вълнообразен или масивен картон. Типове и конструкция
 •  ISO 14067:2018 –  Парникови газове. Въглероден отпечатък на продукти. Изисквания и указания за количествено определяне
 •  ISO 14091:2021  – Приспособяване към промените на климата. Насоки за уязвимост, въздействие и оценяване на риска
 • ISO 22000:2018 – Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.
 • HACCP – Анализ на опасностите и определяне на контролно критичните точки
 • IFS FoodInternational Feutured Standarts, стандарт за одит на производителите на храни
 • BRCСтандарти за безопасност на храните
 • GLOBAL G.A.P.Международен стандарт за селскостопанското производство.
 •  ISO/TS 22002-1:2009 – Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing.
 • ISO/TS 22002-2:2013 – Prerequisite programmes on food safety — Part 2: Catering.
 • ISO/TS 22002-3:2011 – Prerequisite programmes on food safety — Part 3: Farming.
 •  ISO/TS 22002-4:2013 – Prerequisite programmes on food safety — Part 4: Food packaging manufacturing.
 • ISO/TS 22002-5:2019 – Prerequisite programmes on food safety — Part 5: Transport and storage.
 • ISO/TS 22002-6:2016 – Prerequisite programmes on food safety — Part 6: Feed and animal food production.
 • ISO 22003-1:2022 – Food safety — Part 1: Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems.
 • ISO 22003-2:2022 – Food safety — Part 2: Requirements for bodies providing evaluation and certification of products, processes and services, including an audit of the food safety system.
 • ISO 22005:2007 – Traceability in the feed and food chain — General principles and basic requirements for system design and implementation.
 • ISO/IEC 13273-1:2015 – Energy efficiency and renewable energy sources — Common international terminology — Part 1: Energy efficiency.
 • ISO/IEC 13273-2:2015 – Energy efficiency and renewable energy sources — Common international terminology — Part 2: Renewable energy sources.
 • ISO 17741:2016 – General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of projects.
 • ISO 17742:2015 – Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities.
 • ISO 17743:2016 – Energy savings — Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings.
 • ISO 50001:2018 – Energy management systems — Requirements with guidance for use.
 • ISO 50002:2014 – Energy audits — Requirements with guidance for use.
 • ISO 50003:2021Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems.
 • ISO 50004:2020 – Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system.
 • ISO 50005:2021 – Energy management systems — Guidelines for a phased implementation.
 • ISO 50006:2014 – Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance.
 • ISO 50007:2017 – Energy services — Guidelines for the assessment and improvement of the energy service to users.
 • ISO/TS 50008:2018 – Energy management and energy savings — Building energy data management for energy performance — Guidance for a systemic data exchange approach.
 • ISO 50009:2021 – Energy management systems — Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations.
 • ISO 50015:2014 – Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance.
 • ISO 50021:2019 – Energy management and energy savings — General guidelines for selecting energy savings evaluators.
 • ISO/TS 50044:2019 – Energy saving projects (EnSPs) — Guidelines for economic and financial evaluation.
 • ISO 50045:2019 – Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal power plants.
 • ISO 50046:2019 – General methods for predicting energy savings.
 • ISO 50047:2016 – Energy savings — Determination of energy savings in organizations.
 • ISO 50049:2020 – Calculation methods for energy efficiency and energy consumption variations at country, region and city levels.
 • ISO 31001:2018Управление на риска. Указания.
 • SA 8000:2008 стандарт за социална отговорност, отнасящ се до изискванията на националната и друга приложима нормативна уредба в областта на труда.
 • ISO 17100Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги.
 • ISO 13009Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове.
 • ISO 13485:2016Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове.
 • ISO 15189:2012Медицински лаборатории. Изисквания за качество и компетентност.
 • ISO 19011:2018Указания за извършване на одит на системи за управление.
 • ISO 37001:2016Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане.
 • ISO 18788:2016Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане.
 • GDPRОбщ регламент за защита на личните данни на ЕС или „GDPR – General Data Protection Regulation“

Поискайте оферта за:

  Стандарт(и):