CSB предлага ISO сертификати под акредитация на националния орган на Република България – ИА БСА

ДИРЕКТНА АКРЕДИТАЦИЯ ПО ISO СТАНДАРТИ

 • IAF_01 | Селско стопанство, риболов

 • IAF_02 | Минно дело и кариери

 • IAF_03 | Хранителни продукти, напитки и тютюн

 • IAF_04 | Текстил и текстилни продукти

 • IAF_05 | Кожи и кожени изделия

 • IAF_06 | Дърво и дървесни продукти

 • IAF_07 | Целулоза, хартия и хартиени продукти

 • IAF_08 | Издателства

 • IAF_09 | Печатници

 • IAF_10 | Производство на кокс и рафинирани петролни продукти

 • IAF_11 | Ядрено гориво

 • IAF_12 | Химикали, химически продукти и влакна

 • IAF_13 | Фармацевтични продукти

 • IAF_14 | Каучукови и пластмасови продукти

 • IAF_15 | Неметални неорганични продукти

 • IAF_16 | Бетон, цимент, вар, хоросан и т.н.

 • IAF_17 | Основни метали и метални продукти

 • IAF_18 | Машини и оборудване

 • IAF_19 | Електрическо и оптично оборудване

 • IAF_20 | Корабостроене

 • IAF_21 | Аерокосмическа промишленост

 • IAF_22 | Друго транспортно оборудване

 • IAF_23 | Производство неквалифицирано другаде

 • IAF_24 | Рециклиране

 • IAF_25 | Електроснабдяване

 • IAF_26 | Газоснабдяване

 • IAF_27 | Водоснабдяване

 • IAF_28 | Строителство

 • IAF_29 | Търговия на едро и дребно. Ремонт на МПС, мотоциклети, лични и домакински стоки

 • IAF_30 | Хотели и ресторанти

 • IAF_31 | Транспорт, съхранение и комуникация

 • IAF_32 | Финансово посредничество, недвижимо имущество, отдаване под наем

 • IAF_33 | Информационни технологии

 • IAF_34 | Инженерингови услуги

 • IAF_35 | Други услуги

 • IAF_36 | Публична администрация

 • IAF_37 | Образование

 • IAF_38 | Здравна и социална дейност

 • IAF_39 | Други социални услуги