Стандартът ISO 14001 определя основните изисквания към системата за управление на процесите в една организация, оказваща влияние върху компонентите на околната среда.


 ISO 14001 е приложим за всяка организация, която желае да подобри вашите резултати по отношение на околната среда.


Акценти в системата, базирани на ISO 14001

 • Идентификация на аспектите на околната среда
 • Оценка на риска
 • Управление на съществените аспекти
 • Идентификация на приложимите закони и други изисквания, свързани с околната среда
 • Готовност и реагиране на извънредни ситуации, с въздействие върху околната среда

Какво да очакваме от прилагането на стандарта 14001:

 • Позволява на организацията по- лесно да управлява своите значими екологични аспекти;
 • Свежда до минимум последиците от случайно възникнали екологични инциденти;

 • Промяна в екологичното мислене и навици на персонала и осъзнаване на тяхната отговорност за спазване на околната среда;

 • Ефикасно планиране и контрол на ресурсите, свързани с управлението на аспектите на околната среда;

 • Идентификация на приложимите законови и други изисквания, свързани с околната среда;

 • Способност за доказване на съответствието на дейността с приложимите изисквания;

Пoискайте оферта за:

  Стандарт(и):