РАЗВИВAМЕ ДЕЙНОСТИ В НЯКОЛКО ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

                  СЕРТИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛ НА ДОСТАВЧИЦИ

Одити за съответствие и контрол на доставчици и подизпълнители

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Семинари, курсове и вътрешнофирмени обучения, свързани с прилагането на международните ISO стандарти