РАЗВИВAME ДЕЙНОСТИ В НЯКОЛКО ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

ISO СЕРТИФИКАЦИЯ

Акредитирана сертификация на системи за управление, съответстващи на международните ISO стандарти

КОНТРОЛ НА ДОСТАВЧИЦИ

Одити за съответствие и контрол на доставчици и подизпълнители

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

Семинари, курсове и вътрешнофирмени обучения, свързани с прилагането на международните ISO стандарти