ISO 45001  определя основните изисквания към системата за управление на процесите, оказващи влияние върху здравето и безопасността при работа.

Стандартът 45001 е приложим за всяка организация, която желае да подобри своите резултати по отношение на системата за здраве и безопасност при работа.


Акценти в системата, базирани на ISO 45001:

 • Изпреварващо идентифициране на вероятните опасности.

 • Оценяване на рисковете и възможностите за ЗБР.

 • Елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР.
 • Идентификация на приложимите закони и други изисквания, свързани с околната среда.
 • Готовност и реагиране на извънредни ситуации, с въздействие върху здравето и безопасността при работа.

Какво да очакваме от прилагането на стандарта ISO 45001:

 • Позволява на организацията своевременно елиминиране на опасностите за ЗБР.
 • Свежда до минимум последиците от случайно възникнали опасности и инциденти.
 • Промяна в мисленето и навиците на персонала и осъзнаване на тяхната отговорност за спазване на изискванията за ЗБР;

 • Ефикасно планиране и контрол на ресурсите, свързани с елиминиране на опасностите за ЗБР.

 • Идентификация на приложимите законови и други изисквания, свързани със ЗБР.
 • Способност за осигуряване на съответствие на дейността с приложимите изисквания за ЗБР.

Поискайте оферта за:

  Стандарт(и):