АКРЕДИТИРАНИ СЕРТИФИКАТИ

 ПО ОСНОВНИ ISO СТАНДАРТИ

АКРЕДИТАЦИИ

Предоставяме сертификати с директна акредитация от националния орган на страната Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“- ИА БСА/ NAB – BAS

При необходимост от ISO сертификация по стандарти, за които БСА не предлага акредитации, предоставяме акредитирани сертификати в партньорство с водещи европейски сертификационни организации.

КАК ДА СЕРТИФИЦИРАМЕ НАШАТА СИСТЕМА

 • ЗАЯВЕТЕ СЕРТИФИКАЦИЯ

 • ПОТВЪРДЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНАТА ОФЕРТА

 • ПОДПИШЕТЕ ДОГОВОРА ЗА ОДИТИ И СЕРТИФИКАЦИЯ

 • СЪГЛАСУВАЙТЕ ПЛАНИРАНИТЕ ДАТИ И ЕКИП ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

 • ОСИГУРЕТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТИТЕ

ЗАЯВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Запознайте се с Правилата за сертификация на CSB;
 • Поискайте Оферта с технически и финансови параметри;
 • Потвърдете Офертата и Правилата за сертификация;
 • Подпишете Договора за провеждане на одити и сертификация на Системата.

ПЛАНИРАНЕ

 • Планираме сертификационния процес съгласно ISO 17021;
 • Съставяме Програма за одити за сертификационния цикъл;
 • Планираме конкретния одит с определяне на дати и компетентен екип;
 • Съгласуваме планираното със заинтересованите страни;

СЕРТИФИКАЦИЯ

 • Провеждаме Предварителен одит на Вашата Система (при поискване);
 • Провеждаме двуетапен сертификационен одит;
 • Документираме резултатите от одита;
 • Вземаме сертификационно решение;
 • Издаваме Сертификат(и).

НАДЗОРНИ ОДИТИ

 • Провеждаме надзорени одити на Системата (на 12-тия и 24-тия месец след сертификацията);
 • Потвърждаваме валидността на издадените сертификати.

РЕСЕРТИФИКАЦИЯ

 • Подписваме Договор за Ресертификация на Системата;
 • Потвърждавате планираните дати и екип за ресертификационния одит;
 • Провеждаме Ресертификационен одит на Системата;
 • Документираме резултатите от одита;
 • Вземаме сертификационно решение;
 • Издаваме Сертификат(и).

ЕТАПИ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

БИЗНЕСЪТ ВИ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

ОЦЕНЕТЕ НАШАТА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ПОЗИТИВНОСТ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И ДОБРИТЕ ОДИТОРСКИ ПРАКТИКИ