QMS
Система за управление на качеството. Изисквания.
ISO 9001:2015 [БДС EN ISO 9001:2015, в сила от 25.09.2015]

ЕДИН ОТ НАЙ-МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ

 • Обхваща вътрешно-организационните процеси и поставя изисквания за управление на дейностите, чрез които се постига съответствие на продукта или услугата с определените от клиента изисквания;
 • Дава указания, какво да се прави, за да се осъществи ефикасно управление на процесите, но не налага как. Това позволява на всяка организация да отговори на изискванията на стандарта по най-подходящия за нея начин;
 • Стандартът не изисква от дружествата да правят допълнителни инвестиции и капиталовложения, свързани конкретно с внедряването на системата;
 • Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност и вид на предлагания продукт или услуга.

ISO 9001:2015 – Съдържание

4.1. Разбиране на организацията и нейния контекст
4.2. Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни
4.3. Определяне на обхвата на Системата за управление на качеството
4.4. Система за управление на качеството и нейните процеси
5.1. Лидерство и ангажираност
5.2. Политика
5.3. Роли, отговорности и правомощия в организацията
6.1. Действия за овладяване на рисковете и възможностите
6.2. Цели по качеството и дейности за тяхното постигане
6.3. Планиране на измененията
7.1. Ресурси
7.2. Компетентност
7.3. Осъзнаване
7.4. Обмен на информация
7.5. Документирана информация
8.1. Оперативно планиране и управление
8.2. Изисквания за продуктите и услугите
8.3. Проектиране и разработване на продукти и услуги
8.4. Управление на процеси, продукти и услуги от външни доставчици
8.5. Производство и предоставяне на услуги
8.6. Пускане на продукти и услуги
8.7. Управление на несъответстващи изходни елменти
9.1. Наблюдение, измерване, анализ и оценяване
9.2. Вътрешен одит
9.3. Преглед от ръководството
10.1. Общи положения
10.2. Несъответствие и коригиращо действие
10.3. Постоянно подобряване

КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА СТАНДАРТА

 • Повишаване на конкурентноспособността и авторитета на организацията;
 • По-добра реализация на вътрешния и международния пазар;
 • Привличане на нови клиенти, изискващи сертификация ISO 9001;
 • Подобрение на организацията и на работата на целия персонал;
 • Постигане на по-голяма ефикасност на процесите;
 • Намаляване на грешките и произтичащите от тях финансови загуби;
 • Възможност за систематичен контрол върху бизнес резултатите;