Project Description

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите общи правила за сертификация са изготвени в съответствие с нормативните изисквания на стандарта EN ISO/IEC 17021-1:2015 „Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление”, както и в съответствие с българското законодателство.

Процесите одит и сертификация са съвкупност от действия от страна на органа по сертификация, насочени към това да се гарантира, че сертифицираната организация е внедрила и ефективно прилага системи за управление на всички или отделни аспекти на дейността й, които тя предоставя.

СИ ЕС БИ ЕООД /CSB Ltd./, упоменаван по-долу за краткост CSB, е акредитиран от Българската служба по акредитация – неправителствен орган за сертификация на системи за управление на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и информационната сигурност.

ОБХВАТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

CSB предлага на своите клиенти коректно партньорство в сферата на сертификационните услуги, като извършва одит и сертификация на системите за управление с цел удостоверяване на съответствието им с международните стандарти:

ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството

ISO 14001:2015 – Системи за управление на околната среда

ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд

ISO/IEC 27001:2013 – Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурност на информацията. Изисквания.

ISO/IEC 27001:2022 – Системи за управление на сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. информационната сигурност. Изисквания.

ISO 39001:2012 – Системи за управление на пътната безопасност

Сертификацията, предоставяна от CSB е независимо и обективно доказателство за това, че внедрените и прилагани от организациите системи съответстват на тяхната политика и на изискванията на приложимите за всяка система международни стандарти.

Настоящите общи условия са приложими по отношение на провежданите от CSB сертификационни, надзорни, специални и ресертификационни одити на системите за управление на организациите за съответствието им с приложимите стандарти.

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here

ВЪВЕДЕНИЕ

Your Content Goes Here