ISO 27001:2013 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ

  В съвременния свят на бизнеса предимство има тази организация, която умее да борави ефективно с наличната информация. Управлението на информацията е критичен проблем, от разрешаването на който зависят вътрешните делови процеси и конкурентоспособността на всяка една компания. Полезното решение е неразривно свързано с осигуряването на качествена информация - достоверна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна.

  БИЗНЕС ИЗИСКВАНИЯ

  Към регламентиране дейностите и изискванията в тази насока са насочени международните стандарти:

  • ISO 27001:2013 - Информационни технологии – Техники за сигурност – Системи за управление на информационната сигурност – Изисквания (известен по-рано като BS 7799-2);
  • ISO 27002:2013 – Информационни технологии – Техники за сигурност – Практики за управление на информационна сигурност (известен по-рано като ISO 17799).

  КАКВО ПЕЧЕЛИ ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ, УДОВЛЕТВОРИЛА ИЗИСКВАНИЯТА И УСПЕШНО СЕРТИФИЦИРАНА ПО ISO 27001:2013?

  • Повишена конкурентоспособност;
  • Международно признание за компетентност;
  • Доказано съответствие на фирмената практика към най-добрите световни практики;
  • Демонстриране на способност да опазва информационни активи;
  • Гарантирано спазване на законовите изисквания към информацията.

  ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СУИС

  По своята същност СУИС е реализация на подход за управление на всички аспекти на информацията и тяхното влияние върху бизнес процесите в една организация.

  В обхвата на СУИС се включва:

  • Системен и процесен подход за организиране на дейностите;
  • Прилагане на PDCA модел към решаване на проблемите;
  • Ангажиране, съпричастност и решаваща отговорност на ръководството;
  • Дефиниране на политика за информационна сигурност;
  • Организиране на информационната сигурност – структура, персонал;
  • Оценка на риска и управление на риска;
  • Внедряване на обосновани и ефективни механизми за контрол;
  • Спазване на всички законови и регулаторни изискваниящите от тях финансови загуби;
  • Измерване ефективността и обективна оценка на всички процеси в СУИС;
  • Прецизно документиране дейността на СУИС, поддържане на записи;
  • Обработка на инциденти по информационна сигурност;
  • Непрекъснато подобрение на СУИС и повишаване на нейната ефективност;
  • Осигуряване непрекъснатост на бизнес процесите;
  • Непрекъснато обучение на персонала с цел повишаване съзнанието и развитие на разбирането за информационна сигурност.

   

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.