От 23.02.2024 г. е в сила приетото от Международната организация по стандартизация (ISO) допълнение към 31 стандарта за системи за управление – AMD 1, свързано с влиянието на климатичните промени. Решението на ISO e в изпълнение на приетата още през 2021 г. Лондонска декларация, с която  Международната организация по стандартизация заявява своя ангажимент за борба с климатичните промени.

Обект на допълнение с акцент върху влиянието на климатичните промени върху системите за управление са ISO 9001 (качество), ISO 14001 (околна среда), ISO 27001 (сигурност на информацията и кеберсигурност), ISO 37001 (борба с подкупите), ISO 39001 (пътна безопасност ), ISO 45001 (здраве и безопасност при работа), ISO 22000 (безопасност на храните), ISO 22301 (непрекъснатост на бизнеса), ISO 30301 (управление на записите), ISO 50001 (енергиен мениджмънт), ISO 18788 (частни охранителни дейности) и редица други, като пълния списък на стандартите е обявен в съвместното  споразумение от 22.02.2024 г.  на ISO и IAF  (IAF/ISO Joint Communiqué on the addition of Climate Change considerations to Management Systems Standards.)

С AMD 1:2024 в ISO стандартите се добавят 2 нови текста:

към т. 4.1.  (Разбиране на организацията и нейния контекст) и

към т. 4.2. (Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни)

Двете допълнения са отразения в консолидираната структура на ISO стандартите за управление- Appendix 2 of the Annex SL in the ISO/IEC Directives Part 1 Consolidated ISO Supplement.

Към досегашния текст на т. 4.1, регламентиращ изискването организацията да определи външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за ефикасността на нейната система за управление и за постигане на  желаните резултати, е добавено изискването всяка една организация да определи дали климатичните промени имат съществено влияние върху конкретната система за управление.

Аналогично е допълнението  и в т. 4.2 на стандартите, чрез изрично създадената  забележка към основния текст, в която е указано, че съответните заинтересовани страни могат да имат изисквания, свързани с изменението на климата.

Допълненията, свързани с контекста на организацията, поставят ясно изразен акцент  върху климатичните промени и тяхното възможно потенциално влияние на  върху системите за управление.

Какво се очаква от сертифицираните организации.

Идентификацията и анализа на климатичните промени с реален или възможен потенциал на влияние върху ефикасността на  системата за управление, е ангажимент на съответната сертифицирана компания. В рамките на този процес следва да се определи кои климатични промени оказват  или биха могли да окажат влияние по отношение на различните системи за управление, напр. по отношение на качеството, или по отношение на здравето и безопасността при работа или напр. пътната безопасност. Това влияние би могло да  бъде в различна степен и да има различни форми на проявление.

От организациите, приели да прилагат изискванията на  ISO стандартите за управление,  се очаква същите да не пренебрегват климатичните промени, като външен фактор, оказващ косвено или директно, в по-малка или в по- голяма степен  влияние върху ефикасността на системата за управление.

От организациите приели да прилагат изискванията на  ISO стандартите за управление  се очаква резултатът от този анализ да бъде поставен в основата адекватни управленски решения към по-ефикасно планиране на мерки за справяне с произтичащите от климатичните промени рискове и възможности за системата, както и такива за реализирането на нейните стратегически и конкретни цели (т. 6.1 и т. 6.2 от ISO стандартите за управление).

По време на предстоящите одити, елемент на оценката за съответствие от страна на органа за сертификация, ще бъдат и процесите и дейностите на организацията, разглеждани в контекста на това външно обстоятелство.

В случай, че организацията приеме, че климатичните промени нямат съществено влияние върху съответната система за управление, тя следва да докаже пред одитния екип че  процесът на определяне на обстоятелствата от контекста на организацията и в частност на тези, свързани с  влиянието на климатичните промени, е бил достатъчно ефикасен.

Съгласно Решение 24/11/01 на Технически комитет на IAF не се предвижда преиздаване на издадените към този момент валидни акредитирани сертификати, т. к. в резултат на направеното допълнение годината на публикуване на ISO стандартите няма да бъде променена и не са извършва промяна в обхвата на системите за управление.

С допълненията  към ISO стандартите за системи за управление реално не се въвеждат нови изисквания по отношение определянето на обстоятелствата от контекста на организацията с влияние върху системата, а се акцентира изрично върху възможните такива, произтичащи от климатичните промени.

При отчитането им сертифицираните организации биха могли да основат своя анализ на множеството политики, публикации, научни проучвания, добри практики и др., публикувани в сайта на Генерална дирекция за действия по климата (DG CLIMA), провеждаща стратегическите политики на ЕК за борба с изменението на климата на европейско и международно ниво и в частност тези, касаещи възможните последици от изменението на климата- https://climate.ec.europa.eu/climate-change/consequences-climate-change_bg