Всеки един ISO стандарт подлежи на периодичен преглед, с оглед на неговата приложимост и актуалност. Обичайно този преглед се осъществява през 6 до 8 години.

С последната версия на стандарта ISO 9001 от 2015 г., Международната организация за стандартизация /ISO/ въведе нова и обща структура на стандартите за системи за управление от високо ниво (HLS), основни общи изисквания, термини и определения. Целта беше да се оптимизира приложението на ISO стандартите и да се създаде единна основа при разработването на нови такива. 

Тази съществена промяна, като че ли създаде увереност, че базовият стандарт на системите за управление – ISO 9001 е достигнал върха в своето развитие и че едва ли биха могли да възникнат обстоятелства, налагащи неговата ревизия. Но така както самият стандарт разглежда и насърчава възможността за непрекъснато подобряване на системите за управление на компаниите, аналогично и изведено от тази негова същност се очаква и самият той да търпи еволюция в контекста на промените и нуждите на глобалната бизнес среда.

След многократни отлагания на преразглеждането на ISO 9001, след широко обществено обсъждане на необходимостта от промяна, извършено от International Organization of Standartization,  от средата на 2023 г. решението за ревизия на стандарта е вече факт.

Какви обаче ще бъдат конкретните промени, се очаква да научим едва в края на 2025 или в началото на 2026 г. Обобщените резултати от проучването на необходимостта от въвеждането им е в няколко насоки:

  1. Интегрирането на дигиталните технологии, в т.ч. използването на изкуствен интелект (AI) в редица управленски процеси- анализ, планиране, мониторинг и пр.
  2. Включване на изисквания, свързани с осигуряване на етика и почтеност в решенията, действията и взаимоотношенията между заинтересованите страни, като една от възможностите за постигане на по-висока степен на устойчивост на компанията и подобряване на ефективността на системата за управление на качеството /QMS/.
  3. Надграждане на концепцията за удовлетвореност на клиента, в посока гарантиране на цялостно клиентско изживяване /customer experience/. Тази концепция е свързана с установяването на т. нар. холистични отношения между компанията и нейните клиенти, в т.ч. взаимодействие, генериране на положителен опит, клиентска лоялност, доверие, препоръка, респ. реализиране на нови бизнес възможности.
  4. Разширяване на кръга от изисквания, свързани с управлението на доставките на услуги
  5. Изисквания, гарантиращи че QMS- системата за управление на качеството е част от бизнес процесите на всяка организация. В контекста на това най- вероятно с новата версия на ISO 9001, аналогично на другите  стандарти за системи за управление, ще се търси  нов и по-задълбочен подход в управлението на риска.

Като цяло очакванията са за нов фокус, свързан с осигуряване на качеството на продуктите и услугите, който да разшири приложението на стандарта и сертификацията на  системите за управление, като част от клиентските изисквания.

В каква степен и други въпроси, напр. свързани с промените в климата и разнообразието, с устойчивостта на компаниите, с екологичните и социални въздействия на техните дейности и пр., биха могли да намерят отражение в очакваната нова версия на ISO 9001, предстои да научим. Следете за нова информация на нашата Web страница.