Международното признаване на ISO сертификацията на системи за управление несъмнено е свързано с легитимността на сертифициращия орган и неговата акредитация.

Днес бизнесът има необходимост от независима оценка на съответствието на неговата система за управление с международните ISO стандарти. Въпросът, пред който е изправен почти всеки мениджър е на кого да се довери. Интернет търсачките, партньори и приятели биха ви препоръчали сертификационни организации, които с радост ще ви предложат своите сертификационни услуги. Дали обаче те имат правомощията да Ви предоставят валидна и международно призната исо сертификация не е трудно да се разбере.

Днес вече е по- лесно от всякога да направите своя правилен подбор чрез проверка на легитимността на сертификационната организация. Глобалната база данни на Международния акредитационен форум – IAF CertSearch, е не само факт, но публикуването на информация в платформата е задължително както за Службите за акредитация, така и за акредитираните от тях Органи за сертификация.

Световната база данни IAF CertSearch  е  важен инструмент за постигането на няколко основни цели на Международния акредитационен форум

  • Прозрачност, доверие и признаване на акредитираните сертификати в световен мащаб
  • Подкрепа на бизнеса за създаване на устойчиви вериги за доставки

Платформата IAF CertSearch е превантивна мярка срещу фалшивите ISO сертификати, срещу измами и злоупотреби от страна на субекти, които нямат  права за предоставяне на акредитирана сертификация.

Всеки потребител на платформата свободно може да получи информация дали организацията, предлагаща му сертификационна услуга има необходимата акредитация за това. Проверката следва да обхваща както ISO стандарта, по който желаете сертификация, така и съответния икономически сектор, в който се намира Вашата организация.

В базата данни на IAF няма да намерите субекти, които не са акредитирани от националните акредитационни служби на държавите,  подписали Споразумението за многостранно признаване на акредитираната сертификация- IAF MLA. Целта на Споразумението е да позволи на сертифициращите органи, работещи под акредитация на подписалите MLA акредитационни служби, да издават сертификати, признавани на територията на всички държави членки, като се елиминира необходимостта доставчиците да бъдат сертифицирани във всяка държава, в която реализират своите продукти или услуги. Това именно означава „Сертифициран веднъж, приет навсякъде„.

Чрез базата данни IAF CertSearch  всеки потребител би могъл да провери дали негов бизнес партньор или доставчик притежава акредитирана ISO сертификация само  чрез 2 лесни стъпи в локалната търсачка на платформата- по име на сертифицираната компания или по номера на  предоставения Ви сертификат.

Създаването на безплатен акаунт в IAF CertSearch  Ви позволява като потребител да създадете свой собствен Списък за мониторинг на своите доставчици, по отношение на които платформата ще има ангажимент незабавно да Ви известява при настъпили промени в статута на тяхната ISO сертификация.

Акредитираните органи за ISO сертификация, както и техните сертифицирани клиенти ще имат правото да ползват на своя сайт знакът IAF CertSearch Mark чрез който да насочат всеки заинтересован към базата данни на IAF, улеснявайки проверката на валидността на сертификацията на организацията и нейната акредитация. Повече за IAF CertSearch  Mark четете в следващата ни публикация.