1- ви Юни ДЕН НА ДЕТЕТО!


На този ден ежегодно отбелязваме Денят на Детето!

Най – ценното за нас са децата и техния живот!

В световен и национален план все повече се засилват усилията в посока на разработване на мерки, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Една от тях е  „Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата“ (2021-2030). на МОН.


Акценти на стратегията:

Необходимо е да се мобилизира много по-широк кръг от „пазители“ на безопасността като засилването на стратегическия фокус е с оглед дългосрочна перспектива за вземане на рационални, всеобхватни и координирани решения. Прилагането на подхода „безопасна система“ изисква хора, пътища и автомобили да си взаимодействат безопасно. Цялостния процес на планиране, изпълнение, отчитане и контрол на политиката по БДП, в който активно присъстват и си партнират компетентните държавни институции, гражданският сектор, бизнесът, научните и академичните среди, като се отчитат всички аспекти и елементи на безопасността на движението по пътищата в условията на споделена визия и консенсус на действията.


Стратегически цели:

 • Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, контрол и оценка на държавната политика по БДП в единна стратегическа рамкаПодобряване на координацията и задълбочаване нa взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика областта.
 • Усъвършенстване на Националното законодателство в областта на БДП.
 • Ефективност на методологиите за набиране и обработка на данни за ПТП и БДП.
 • Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди.
 • Повишаване на капацитета на работещите в държавната администрация в изпълнение на политиката по БДП.
 • Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП.
 • Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата.
 • Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на ППС.
 • Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП.
 • Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП.
 • Усъвършенстване на организацията за реакция на екипите в единната спасителна система, подобрена комуникация между съставните й части въз основа на общ понятиен апарат, единни нормативна база, система за оценка на нараняванията, триажни, транспортни, лечебно-диагностични, комуникационни и трансферни протоколи, кризисни планове, обучения и тренировки.

Обучение:

 • за безопасно участие в движението по пътищата се счита за неразделна част от пътната безопасност, тъй като спомага за коригиране на поведението на участниците в движението. Общоприет показател за определяне на ефективността на мерките за безопасност на движението по пътищата е намаляването на смъртните случаи и инцидентите. Уточнено е, че на ниво ЕС не е възможно поставянето на правила или стандарти за обучението относно безопасно участие в движението по пътищата. Допустимите дейности са ограничени до подпомагане, координиране или допълване на действията на страните членки, без намеса в съдържанието и организацията на обучението. По-специално внимание се обръща на реализиран проект за идентифициране на добри практики (ROSE 25: Booklet Good Practice Guide On Road Safety Education, 2005) 1, който служи като ръководство за успешно въвеждане на обучението по безопасност на движението по пътищата в страните членки, включително чрез участие на родителите и младите хора.

Националната стратегия:

 • налага принципа на „Обучение по безопасност на движението по пътищата през целия живот“(Lifelong Road Safety Education). Важна част от него е правилната оценка на необходимостта от обучение в областта на транспорта и пътната безопасност. Това включва предварителна оценка на въздействието, която акцентира върху евентуалния ефект от реализирането им (подобряване на поведението, познанията или нагласите), дидактическото качество на обучителните материали и достигането до целевите групи.