От днес, 4 май 2023 г., е в сила новият Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения на националното ни законодателство или това на Европейския съюз.

Обект на  защита са всички лица в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

Сигналите и публично оповестената информация имат широко приложно поле, като могат да обхващат почти всички сектори на обществения живот, важни за страната и за икономиката отрасли, публичните финанси, неприкосновеността на личността и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи и др.

Защитата по този закон се предоставя  на всяко физическо лице подало сигнал или публично оповестило информация  за нарушение, както и на лицата физически и юридически, които са оказали помощ и съдействия в процеса на подаването на сигнала.

Важно условие за получаването на защита  по този закон е лицето оповестило информацията за нарушение, да е имало основателна причина да счита, че същата  е била вярна към момента на нейното оповестяване.

Съгласно новия закон два са основните канала за подаване на сигнали или оповестяване на информация за нарушение – вътрешно подаване на информация – чрез работодателите в публичния или частния сектор и външно подаване на  сигнал, чрез Централния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни. Проектът на закона първоначално предвиждаше функциите на този Централен орган за подаване на сигнали да се осъществяват от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Независимо от избрания начин за подаване на сигнала, законът регламентира конкретни правила и изисквания за неговото  разглеждане, за запазване  на данни за самоличността на сигнализиращото лице, както и за последващите действия в зависимост от резултатите от извършената проверка.

Проверките, разпоредени от Комисията за защита на личните данни, ще бъдат извършвани от изрично посочени в Закона оправомощени органи като Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, ресорните министри на транспорта, на околната реда, главния държавен здравен инспектор, НАП, Инспекция по труда, областните управители и др.

Омбудсманът на Република България ще има правомощия за извършването на т.нар. външен одит – проверка  относно работата на Комисия и изпълнението на задълженията й, произтичащи от Закона. Периодичността или честотата на тези одити не е лимитирана по Закон. В правомощията на Омбудсмана е също така да приема и разглежда жалби срещу Комисията, на лица, подали сигнали, включително за неосигурена защита или за нарушения на поверителността на информацията.

Резултатите от одитни проверки на Омбудсмана за дейността на Комисията ще бъдат ежегодно докладвани пред Народното събрание.

Мерките за осигуряването на защита са основно в две насоки – изрично регламентирани забрани, свързани с промени в трудовото правоотношение с лицето, подало сигнал, с други негови  социални, здравни и професионални права, с дискриминация или всяко друго неблагоприятно третиране, с отнемане на права, лицензии и пр.  Втората група мерки за защита са насочени към т. нар. подкрепа – защита и правна помощ и съдействие. 

Подаването на сигнали за нарушения и в частност за такива, имащи определена користна цел и насочени към реализирането на облага, носещи белезите на корупционни практики и подкупване,  е само един от аспектите на международния стандарт ISO 37001:2016. Международната организация по стандартизация е отчела, че понякога законодателството  само по себе си не е достатъчно, за да реши проблемите, произтичащи от нередности, нарушения  и създаването на корупционна среда.

Всяка организация публична или частна би могла да установи своя система за управление на борбата с подкупването и  други  корупционни практики и нарушения, създавайки и възпитавайки култура на професионална добросъвестност, прозрачност и откритост по отношение на своите служители и бизнес партньори.

За разлика от редица нормативни актове,  за ISO 37001 би могло да се твърди че e превантивна мярка. Изграждането и внедряването на  система за управление съобразно изискванията на този стандарт е признание  за лидерския ангажимент да се предотврати и минимизира риска от нарушения и корупционни практики.