Какво е ISO сертификация?

Сертификацията е независима обективна оценка на съответствието на системата за управление на една организация с изискванията на приложимия за нея ISO стандарт.

Какво е одит според  ISO?

Според Международния стандарт ISO 9000  – Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник, определя одита като систематичен, независим и документиран процес за получаване на обективни доказателства и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която критериите за одит са изпълнени.

Международната ISO организация е разработила стандарт, който дава необходимите насоки за одитиране на системите за управление – ISO 19011: 2018, включително принципите на одитиране, управление на програма за одит и провеждане на одити на системи за управление, както и насоки за оценка на компетентността на лицата, участващи в процеса на одит. Тези дейности включват лицата, управляващи одиторската програма, одиторите и одиторските екипи. Приложим е за всички организации, които трябва да планират и провеждат вътрешни или външни одити на системи за управление или да управляват програма за одит.

Какви са видовете одит?

  • Вътрешен одит или одит от първа страна. Вътрешните одити са тези, които се извършват от вашата организация и представляват самооценка на вашата организация, извършена на място.  Вътрешният одитор трябва да бъде независим от областта, която се одитира, за да гарантира обективни резултати.
  • Вътрешен одити, извършван от организации на техните външни доставчици и други външни заинтересовани страни или одит от втора страна. Външните одити са одити извършвани на клиенти, доставчици. Одитът на клиента е, когато съществуващ или потенциален клиент одитира вашата организация, за да провери дали можете или отговаряте на техните изисквания. При извършване  одит на съществуващ или потенциален доставчик, това е т. нар.  одит на доставчик.
  • Външен одит или одит от трета страна  – това е т. нар. сертификационен одит, който се извързва от независим акредитиран орган за сертификация на системи за управление.
  • Одит на съответствието, за спазване на изискванията на нормативните актове и други подобни цели.
  • Одит на процес, одит, проведен за оценка на конкретен процес в организацията, било то производствен или на обслужване на клиенти.

Прилагането на този стандарт към други видове одити е възможно, при условие че се обърне специално внимание на необходимата специфична компетентност.

Какво е акредитирана сертификация?

Орган за сертификация на системи за управление, което е акредитирано от националния /държавен/ орган за акредитация. В България това е Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация „към  Министерство на икономиката.  по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация „или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.