Системи за управление на частната дейност за сигурност и как да прилагаме ISO 18788:2015


Международният стандарт ISO 18788:2015 определя изискванията и дава насоки за организациите, извършващи или възлагащи дейности, свързани със сигурност и охрана. Той осигурява рамка за ефективно провеждане на дейностите за сигурност и управление на риска за бизнеса. Този стандарт следва общата структура, определена за всички стандарти за управление, включително и новото издание на ISO 9001:2015, което въвежда „мислене, основано на риска”, като отразява специфичните изисквания и очаквания на частната дейност за сигурност и охрана.

Значението на ISO 18788 се основава на способността на организацията да открива подходящи законови и регулаторни насоки и също така да поддържа бизнес функциите и веригата за доставки. Сертифицирането по ISO 18788 ви помага да създадете, внедрите, поддържате и подобрите система за управление на операциите по сигурността и в същото време гарантира, че организацията е внедрила ефективен контрол на управлението.