Световен ден на Водата


На 22-ри Март ежегодно отбелязваме Световният ден на Водата.

Официална тема на за тази година  е „Ускоряване на промяната“ (Accelerating Change). Това означава намиране на много по-ефективни начини за използване на световните ресурси на вода на всички нива – континенти, държави, градове и граждани. 

Няма как да не се отчете връзка с разработването на стандарта ISO 14001 от Международната организация по стандартизация(ISO), която чрез него има за цел да изясни най-добрите практики за организации, които искат да намалят своя отпечатък върху околната среда чрез приемане на ефективна система за управление на околната среда. 

Счита се, че постигането на баланс между околната среда, обществото и икономиката е от съществено значение за удовлетворяване на потребностите на настоящото поколение, без да се компрометира способността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите потребности. Устойчивото развитие като цел се постига чрез балансирането на трите стълба на устойчивостта.

Целта на този международен стандарт е да предостави на организациите рамка за опазване на околната среда и отговор на променящите се условия на околната среда в баланс със социално-икономическите потребности. Това определя изисквания, които дават възможност на организацията да постигне очакваните резултати, които тя е заложила в своята система за управление по околна среда.

Приемането на този международен стандарт обаче няма само по себе си да гарантира оптимални екологични резултати. Прилагането на този международен стандарт може да е различно за различните организации, в зависимост от контекста на организацията. Две организации могат да извършват подобни дейности, но да имат различни задължения за спазване на политиката по околна среда, екологични технологии и цели за постигане на резултатност спрямо околната среда, макар и двете да изпълняват изискванията на този международен стандарт.