Международният ден на реките (Day of Action for Rivers)


Международният ден на реките 14 март, се отбелязва за опазването на реките, водата и живота в тях. Инициативите за този ден започват от 1997 г. в Бразилия. Представители от над 20 страни се обединяват около идеята да посветят този ден на повишаване на информираността и намиране на по-добри решения за опазване на реките.

Реките са част от екосистемата на нашата планетата. Ние хората, носим основна и пряка отговорност за опазването на нейната чистота.  Съвкупността от човешката дейност, оказва съществено влияние върху компонентите на околната среда и нейното замърсяване, което налага да насочим и вложим своето мислене и действия към повишаване на резултатите по отношение нейното опазване.

Един от разработените международни стандарти ISO 14001  ни дава тази възможност да  внедрим в нашите организации Система за управление на околната среда.

Стандартът ISO 14001  е приложим за всяка организация, като основните му акценти на системата базирана на него са следните :

  • Идентификация на аспектите на околната среда
  • Оценка на риска
  • Управление на съществените аспекти
  • Идентификация на приложимите закони и други изисквания, свързани с околната среда
  • Готовност и реагиране на извънредни ситуации, с въздействие върху околната среда

Прилагането  този международен стандарт,  ще позволи на  организацията по – лесно да управлява своите значими екологични аспекти, да сведе до минимум последиците от случайно възникнали екологични инциденти, да внесе промяна в екологичното мислене и навици на персонала и осъзнаване на тяхната отговорност за спазване на околната среда, до ефикасно планиране и контрол на ресурсите, свързани с управлението на аспектите на околната среда и не на последно място да идентифицира  приложимите законови и други изисквания, свързани с околната среда и способност за доказване на съответствието на дейността с приложимите изисквания;