ЗАЩО ISO СЕРТИФИКАЦИЯ?

Сертификацията е резултат от независима, обективна и безпристрастна оценка на мениджмънта на една организация. Тя е гаранция и удостоверява пред всички, че управлението на сертифицираната компания, съответства на изискванията на приложимия ISO стандарт, на нормативните изисквания, на стратегическата насоченост и управленски политики на организацията, на  заявените от нея  цели. Сертификацията е доверие, а това означава, че направената оценка на одитираната система за управление е обективна, безпристрастна, компетентна и отговорна. На сертифицираната система за управление ще се доверят Вашите клиенти, тя ще създаде оптимално добри условия за реализацията на Вашите бизнес проекти и за успешни партньорства. Сертификацията на управленските модели на всяка компания е знак, че тя е способна да осигури очакваното качество на предоставяните от нея продукти или услуги, че дейността й е съответстваща на екологичните норми, че обезпечава здравословните и безопасни условия на труд. Сертифицираната система за управление на сигурността на информацията гарантира ефикасна защита на информацията, собствена или на трети страни, с която организацията оперира. Сертификацията на системата за управление на пътната безопасност е оценка на осъзнатата роля на одитираната организация за нейния принос срещу войната на пътя.

И ОЩЕ ЗА ISO СЕРТИФИКАЦИЯТА….

За Вашия бизнес сектор тя може да е нормативно задължителна.  Дори и доброволна, в определени случаи ISO сертификацията би могла да е изискване на вашите бизнес партньори, за реализацията и финансирането на ваши бизнес проекти и за участие и изпълнение на такива, финансирани с публични средства.

НАШИЯТ ПРИНОС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО ВЪВ ВАС

  • Да удостоверим съответствието на вашите процеси и дейности спрямо изискванията на приложимия ISO стандарт по който извършваме одит
  • Да констатираме всяко несъответствие, отстраняването на което ще допринесе за подобряването на Вашите управленските модели
  • Да споделим добри управленски практики, които всеки мениджър може да анализира и приложи