Безопасността  на движението по пътищата е споделена отговорност

Безопасността на движението по пътищата (БДП) е световен проблем. Оценява се, че всяка година по пътищата в целия свят загиват около 1,3 милиона души, а между 20 и 50 милиона души са ранявани, като тези стойности се увеличават. Социално-икономическите и здравните последици са значителни.  Международен стандарт  39001 предоставя инструмент, който помага на организациите да намалят и в крайна сметка да елиминират риска от смърт и сериозни наранявания при пътнотранспортни произшествия. Тази насоченост може да доведе до икономически по-ефективно използване на системата за движение по пътищата.

Международният стандарт 39001 е приложим за обществени и частни организации, които са във взаимодействие със системата за движение по пътищата. Той може да се използва от вътрешни и външни страни, включително и от органите за сертификация, за да се оцени способността на организацията да отговори на изискванията.

Международният стандарт 39001 е приложим за всяка организация, независимо от нейния вид, големина и предоставяни продукт или услуга, която желае да :

  •   подобрява показателя за БДП
  •   създава, внедрява, поддържа и подобрява системата си за управление на БДП
  •  се увери в съответствието с декларираната от нейна страна политика по БДП
  •  докаже съответствие с този международен стандарт.