PDCA- златна формула. Прилагаме я ежедневно и противно на логиката в бизнес управлението  се оказва голям  препъникамък

Принципът на действие на системата за управление се основава на цикъла планиране– изпълнение–проверка–действие (от англ. Plan–Do–Check–Act, PDCA).
Планиране – определяне на целите и на необходимите процеси за постигане на резултати, съответстващи на изискванията на клиентите и на политиката на организацията.
Изпълнение – внедряване на процесите.
Проверка – наблюдение и измерване на процесите и резултатите и колко са близо или далеч от планираните цели.
Действие – предприемане на действия за постоянно подобряване на изпълнението на процесите.