Раздели

Науката метрология се разделя на 3 основни дяла:

  • теоретична;
  • приложна (практическа);
  • законодателна.

Като независим дял се разглеждат въпросите за паричните единици на държавите.

Етапи в развитието на науката

Проблеми пред метрологията

  • създаване на обща теория на измерванията;
  • формиране на единиците за физическите величини;
  • създаване на еталони и образци;
  • разработване на основните принципи в т.нар. „законодателна метрология“;
  • разработване и стандартизация на методите и средствата за измерване;
  • разработване на методите за определяне точността на измерванията